สภ.ปราณบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชน

เนื่องด้วยในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ๓) ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้น การขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ

เพื่อให้การควบคุม กำกับดูแล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๕๕๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี ดำเนินการประชาสัมพันธ์  ดังนี้

  • ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านค้าทุกประเภท อาทิ ร้านค้าในชุมชน ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในวันวิสาขบูชา คือ หลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของคืนวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖2 ไปจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของคืนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ
  • ผู้ใดฝ่าฝืน ตามข้อ ๑ มีอัตราโทษต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือพบเห็นการกระทำในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดอันตราย สามารถแจ้งเหตุ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ได้ที่ สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี โทร. ๐๓๒-๖๒๒๐๔๓ หรือ ๑๙๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

สภ.ปราณบุรี 
วันนี้ 15 พ.ค.62 เวลา 15.30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา ผกก.สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ท.สุนทร งามเหลือ รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ท.ภพธร สีทะหา สวป.สภ.ปราณบุรี
มอบหมายให้
ส.ต.ท.เอนก ฟักเถื่อน 
ผู้รับผิดชอบตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน
ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
โดยมี นางประยูร เอี่ยมอำนวย ผู้อำนวยการ รร.บ้านหนองยิงหมีและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี