1

พ.ต.ท.หญิง นิสรา  ภาวะโสภณ

สว.อก.สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 943 - 1223

2

ร.ต.อ.หญิง จันทิมา  กองแก้ว

รอง สว.อก.สภ.ปราณบุรี

Tel. 080 - 264 - 2286

3

ร.ต.อ.พันธ์ศั3กดิ์  เศรษฐปฏิเวช

ธุรการกำลังพล

Tel. 095 - 740 - 5905

4

ร.ต.ท.สุเทพ   เข้มแข็ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

Tel. 083 - 955 - 5502

5

ด.ต.ไพศาล   พุ่มซ้อน

เจ้าหน้าที่การเงิน

Tel. 081 - 944 - 4163

6  

 

 

7

ส.ต.ต.ชยรพ อิสทัสกุล

ธุรการป้องกันปราบปราม

Tel. 

8

 

 ส.ต.ต.อัษฎาวุฒ พวกยะ 

หน้าห้อง ผกก.สภ.ปราณบุรี 

Tel  092 9288336

9

ส.ต.ต. รุ่งเเรือง  ทุ่งไธสงค์

ธุรการป้องกันปราบปราม

Tel  098 2408547

 10  

ร.ต.ต.เกียรติศักดิ์ ศรีสุข

ช่วยราชการ ภ.จว.ประจวบฯ

Tel. 089 - 254 - 9833

 

 

1

พ.ต.ท.วันชาติ  ม่วงศรี

รอง ผกก.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 444 - 9144

2

พ.ต.ท.กฤษฎิพัจน์  ศรีอ่อน

สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 063 8938555

4

ร.ต.อ.ทิณกร ภรณ์พงศภัค

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 087 - 163 - 0137

6

ร.ต.อ.ประชา  จีระดำรงธัญญา

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 178 - 6781

7

ร.ต.อ.ทศพร ผจญจิตต์

รอง สวป.สภ.ปราณบุรี 

Tel. 087 2705303

8

ด.ต.วิชาญ   กลิ่นกลุ่น

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 080 - 594 - 6989

9

ด.ต.พูนศักดิ์ ตังกุลานุพันธ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 

10

ด.ต.อัมรินทร์ ยังสว่าง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี 

Tel 

11

ด.ต.สุชาติ  เหมือนสุวรรณ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 

12

ส.ต.ต.อานนท์ ฤทธิ์อ่อน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 615 - 2015

 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ปราณบุรี 

1

ร.ต.อ.ประมณฑ์ ผอบเพ็ชร

Tel. 098 2653757

2

ร.ต.อ.ธีรพล  ผ่องสะอาด

Tel. 063 - 268 - 5988

3

ร.ต.ท.สุรศักดิ์  เขียวสง่า

Tel. 081 - 941 - 1060

4

ร.ต.ท.คำนวณ   เอี่ยมสะอาด

Tel. 081 - 858 - 9503

5

ร.ต.ต.ถนอม จันทรักษา

Tel. 081 - 763 - 2256

6

 

ด.ต.สมหมาย ชมแค

Tel. 089 - 518 - 2647

7

ด.ต.อาทิตย์  ขวัญทอง

Tel. 083 - 990 - 0579

8

ด.ต.สุนทร   แสงอินทร์

Tel. 086 - 904 - 7787

9

ด.ต.ทนงค์กิจ   ทรัพย์ประเสริฐ

081 - 736 - 6638

10

ด.ต.พีรศิษฐ์   มีศักดิ์ (ธรการจราจร)

Tel. 099 - 481 - 9559

11

ด.ต.เสวก  วิเวกวรรณ

Tel. 086 - 460 - 5681

12

 

ส.ต.ต.ศักดิ์ดา  แสนโคตร

ช่วยราชการ สภ.ปราณบุรี 

 

1

พ.ต.ท.สนั่น ศิริมงคล

รอง ผกก.(สอบสวน)

Tel. 089 1248384

2

ร.ต.อ.ชยุต ขุนฤทธิ์วรชัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 085 - 171 - 6655

3

ร.ต.อ.กรชวัล  จันทร์ศิริ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 190 - 6030

4

ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ อาจอ่ำ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 995 - 0916

5

 

ร.ต.ท.เอกพจน์  ทิมทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 615 - 6132

6

ร.ต.อ.หญิงสุนิตย์ นิธิไพบูลย์

รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 872 - 2848

7

ร.ต.ท.อุดมศิลป์   สารเสน

ผู้ช่วยร้อยเวร 30

Tel. 081 - 458 1552

8

 

ร.ต.ท.ดิเรก  ช่วยพัฒน์

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 745 - 4252

9

ร.ต.ต.สมชาย  เย็นใส

ผู้ช่วยร้อยเวร  30

Tel. 089 - 836 - 3435

10

 

ร.ต.ต.พิมล จุลเจิม 

เสมียนประจำวัน

10

ร.ต.ต.วิเชษฐ์  ขุนสุข

ธุรการคดี

Tel. 089 - 193 - 5914

11

ด.ต.เกียรติศักดิ์ หนูวงษ์

เสมียนประจำวัน

Tel. 086 - 355 - 5154

12

ด.ต.ศรชัย  แสนสวัสดิ์

เสมียนประจำวัน

Tel. 086 - 804 - 2660

13

ด.ต.ณัฏฐ์พัฒน์  ปัญญาชนะกุล

เจ้าหน้าที่เดินรายงาน

Tel. 081 - 880 - 5806

14

ด.ต.สราวุฒ   บุญอยู่

เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ /ธุรการคดี

Tel. 091 - 807 - 0048

 15

ด.ต.กนก  จันทกรี

เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ 

Tel 0864064077

16 

ส.ต.ต.ชยรพ อินทัสสกุล

ธุรการคดี

080 2591486