เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ปราณบุรี 

1

ร.ต.อ.ประมณฑ์ ผอบเพ็ชร

Tel. 098 2653757

2

ร.ต.อ.ธีรพล  ผ่องสะอาด

Tel. 063 - 268 - 5988

3

ร.ต.ท.สุรศักดิ์  เขียวสง่า

Tel. 081 - 941 - 1060

4

ร.ต.ท.คำนวณ   เอี่ยมสะอาด

Tel. 081 - 858 - 9503

5

ร.ต.ต.ถนอม จันทรักษา

Tel. 081 - 763 - 2256

6

 

ด.ต.สมหมาย ชมแค

Tel. 089 - 518 - 2647

7

ด.ต.อาทิตย์  ขวัญทอง

Tel. 083 - 990 - 0579

8

ด.ต.สุนทร   แสงอินทร์

Tel. 086 - 904 - 7787

9

ด.ต.ทนงค์กิจ   ทรัพย์ประเสริฐ

081 - 736 - 6638

10

ด.ต.พีรศิษฐ์   มีศักดิ์ (ธรการจราจร)

Tel. 099 - 481 - 9559

11

ด.ต.เสวก  วิเวกวรรณ

Tel. 086 - 460 - 5681

12

 

ส.ต.ต.ศักดิ์ดา  แสนโคตร

ช่วยราชการ สภ.ปราณบุรี