ส.ต.ต.ชยรพ อิสทัสกุลธุรการคดีTel. 

1

พ.ต.ท.หญิง นิสรา  ภาวะโสภณ

สว.อก.สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 943 - 1223

2

ร.ต.อ.หญิง จันทิมา  กองแก้ว

รอง สว.อก.สภ.ปราณบุรี

Tel. 080 - 264 - 2286

3

ร.ต.อ.พันธ์ศั3กดิ์  เศรษฐปฏิเวช

ธุรการกำลังพล

Tel. 095 - 740 - 5905

4

ร.ต.ท.สุเทพ   เข้มแข็ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

Tel. 083 - 955 - 5502

5

ส.ต.ต.ชยรพ อิสทัสกุล

ธุรการคดี

Tel. 063 - 516- 4199

6  

 

ร.ต.ต.เกียรติศักดิ์ ศรีสุข

ช่วยราชการ ภ.จว.ประจวบฯ

Tel. 089 - 254 - 9833

 

 

7

ด.ต.ไพศาล   พุ่มซ้อน

ช่วยราชการ ภ.จว.ประจวบฯ

Tel. 081 - 944 - 4163