พิมพ์
หมวด: บุคลากร
ฮิต: 6921

                                            ระดับสัญญาบัตร  

1

พ.ต.ท.สุนทร  งามเหลือ

รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 919 - 6771

2

 

พ.ต.ต.พนม  อังคณานันท์

สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 061 - 479 - 9944

3

ร.ต.อ.เสริมสุข  ศิริรัตนพงษ์

รอง สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 651 -4619

4

ร.ต.อ.ธนพล  รักษาพันธ์

ช่วยราชการ สภ.สามร้อยยอด

Tel. 085 - 382 - 1998

5

ร.ต.อ.ณัฐวัสส์ ศรีสุวรรณ

รอง สวป. สภ.ปราณบุรี

Tel. 092 - 496 - 2994

6

 

ร.ต.อ.กฤษณะ บูรณประเสริฐกุล

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 011 - 3366

7

ร.ต.อ.ณรงค์ ศิลปี

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 524 - 1904

 8  

 ร.ต.อ.ใจเพชร  ชโยดม 

รอง สว(ป.) สภ.ปราณบุรี 

098 2895153

 9  

ร.ต.อ.สนั่น  มาเลี้ยง

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 020 - 9992

10

ร.ต.ท.ชูศักดิ์  นิดดา

รอง สว. (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 083 - 841 - 4770

11

ร.ต.ต.ไพรัตน์ รุ่งเรืองฤทธิ์

รอง สว. (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 061 - 496 - 6429

 

                                         ระดับชั้นประทวน

1

ด.ต.วรพันธ์   สุจริตพันธ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 253 -  6960

2

 ดต.พงศ์ธัญญ์  บัวภา

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel.  087 - 151 - 5989

3

  ด.ต.ตะวัน  ทะเลน้อย

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 912 - 6444

4

 

ด.ต.บุญเชิด  เพิ่มพูน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 570 – 1300 

5

ด.ต.พีระวิชญ์  หอมชวน

ช่วยราชการ ตร.ฯ

Tel. 061 - 781 - 8083

6

 

ด.ต.แสงอรุณชัย อรุณยงค์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 

7

 

ด.ต.จรัญ   เล้าทวีทัพย์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 085 - 168 - 1744

8

 

 

ด.ต.อุดมศักดิ์   เปรมปรีดิ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 703 - 4589

9

 

ด.ต.บรรหาร ปัญญาพานิช

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 249 - 2515

10

 ด.ต.สำรอง  วงแหวน

ช่วยราชการ สภ.สามร้อยยอด

Tel. 082 - 177 - 6545

11

   

ด.ต.มานัส ศิริไพรทอง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 941 - 2930

12

   

13

ด.ต.พิเชษฐ์ ภิญโญ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 722 - 9428

14


ด.ต.สมพล  เหนี่ยวพึ่ง 

Tel 089 5086337 (ช่วยราชการ)


 

   

 ด.ต.สุวรรณ  จงดี

ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 083 - 061 - 2740

   

 ด.ต.สราวุฒิ  บุญอยู่

ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 091 - 807 - 0048

15

 

ด.ต.พิชญุตม์  ปิ่นทอง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 995 - 8466

 19  

ด.ต.อธิวัฒน์  นิธิศักดิ์พรกุล

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 093 - 235 - 1628 

16

 

ด.ต.สุรเชษฐ์  ชะลอสันติสกุล

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 293 - 0919

 19  

 ด.ต.พูนศักดิ์  ตังกุลานุพันธ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 083 - 696 - 1038

 19    

ด.ต.ไตรวิชญ์  บุญธรรม

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 065 - 651 - 9858

17

ด.ต.พิเชษฐ์ ภิญโญ

ช่วยราชการ ภ.จว.ประจวบฯ

Tel. 086 - 722 - 9428

18 

จ.ส.ต. กิตติเชษฐ์  ลูกอินทร์ 

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี 

Tel. 064 - 949 - 7215

 19    

ด.ต.พรชัย  หอมชวน(ช่วยราชการ)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 999 - 2997

 

จ.ส.ต.มโน อาจณรงค์ (ช่วยราชการ)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 096 - 848 - 7844

 

ส.ต.ต.อเนก  ฟักเถื่อน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 533 - 6267

 

 

 ส.ต.ต.จีรศักดิ์  สมเนตร 

ช่วยราชการ สภ.ปราณบุรี 

Tel  089 - 974 - 1934

 

 

 ส.ต.ต.ศักดิ์ดา  แสนโคตร

ช่วยราชการ สภ.ปราณบุรี 

Tel. 092 - 992 - 8520