พิมพ์
หมวด: บุคลากร
ฮิต: 5620

                                            ระดับสัญญาบัตร  

1

พ.ต.ท.เสกสิทธิ์  จันทร

รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 063 - 793 - 5623

2

 

พ.ต.ท.ชยวัศ  วชิรเดชากร

สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 234 -5789

3

พ.ต.ต.ศุภฤกษ์  ตรีเจตน์

สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 8356262

4

ร.ต.อ.เสริมสุข  ศิริรัตนพงษ์

รอง สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 651 -4619

5

ร.ต.อ.ธนพล  รักษาพันธ์

รอง สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 085 - 382 - 1998

6

ร.ต.อ.พนม   อังคณานันท์

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 555 - 1747

7

ร.ต.อ.ชนะชัย  ป้อมปราณี

รอง สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 385 - 2688

8

ร.ต.อ.ณัฐวัสส์ ศรีสุวรรณ

รอง สวป. สภ.ปราณบุรี

Tel. 0924962994

9

 

ร.ต.ท.วินัย สงกา

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 090 - 434 -6873

10

 

ร.ต.ท.ประมูล ทัศนานนท์

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 857 3894

11

ร.ต.ท.แสวง  พรรณนาเหนือ

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 381 - 8097

12

ร.ต.ท.วีระ  มณีวงศ์

รอง สว.(จร.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 091 4143

13

ร.ต.ท.ประสงค์   พึ่งธรรม

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 085 - 502 5190

14

 

ร.ต.ท.กฤษณะ บูรณประเสริฐกุล

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 011 - 3366

15

ร.ต.ต.ณรงค์ ศิลปี

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 524 - 1904

 16  

 ร.ต.ท.ใจเพชร  ชโยดม 

รอง สว(ป.) สภ.ปราณบุรี 

098 2895153

17

ร.ต.ท.ชูศักดิ์  นิดดา

รอง สว. (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 083 - 841 - 4770

18

ร.ต.ท.ชัยวัธน์  จินตรารักษ์

รอง สว. (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 942 - 1423

 19

ร.ต.ต.ไพรัตน์ รุ่งเรืองฤทธิ์

รอง สว. (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 061 - 496 - 6429

 

                                         ระดับชั้นประทวน

1

ด.ต.พิชญุตม์  ปิ่นทอง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 

2

ด.ต.อุกฤษฎ์  บุปผาชาติ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 087 - 156 -656228

3

 

ด.ต.วรพันธ์   สุจริตพันธ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 253 -  6960

4

 ดต.พงศ์ธัญญ์  บัวภา

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel.  087 - 151 - 5989

5

 ด.ต.ตะวัน  ทะเลน้อย

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 912 - 6444

6

 ด.ต.สำรอง  วงแหวน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 177 - 6545

7

ด.ต.บุญเชิด  เพิ่มพูน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 570 – 1300 

8

 

ด.ต.พีระวิชญ์  หอมชวน

ผบ.หมู่ ป. สภ.ปราณบุรี

Tel. 061 - 781 - 8083

9

ด.ต.แสงอรุณชัย อรุณยงค์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 

10

ด.ต.จรัญ   เล้าทวีทัพย์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 085 - 168 - 1744

11

 

ด.ต.อุดมศักดิ์   เปรมปรีดิ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 703 - 4589

12

 

ด.ต.บรรหาร ปัญญาพานิช

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 249 - 2515

13

ด.ต.พิเชษฐ์ ภิญโญ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 722 - 9428

14

ด.ต.มานัส ศิริไพรทอง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 941 - 2930

15

ด.ต.สุรเชษฐ์  ชะลอสันติสกุล

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 293 - 0919

16

ด.ต.สมหมาย  รัตนา

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 007 - 7765

17

ด.ต.พิเชษฐ์ ภิญโญ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 722 - 9428

18 

จ.ส.ต. กิตติเชษฐ์  ลูกอินทร์ 

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี 

064 9497215

19

ส.ต.ต.อเนก  ฟักเถื่อน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 533 - 6267

20

ส.ต.ต.ธีรวัจน์  เชิดฉิ่ง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel 0810701324

21

 

 ส.ต.ต.จีรศักดิ์  สมเนตร 

ช่วยราชการ สภ.ปราณบุรี 

Tel  089 9741934

 

 

ด.ต.สมพล  เหนี่ยวพึ่ง 

Tel 089 5086337 (ช่วยราชการ)

   

จ.ส.ต.พรชัย  หอมชวน(ช่วยราชการ)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 999 - 2997

   

จ.ส.ต.มโน อาจณรงค์ (ช่วยราชการ)

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 096 - 848 - 7844