พิมพ์
ฮิต: 1352

สภ.ปราณบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชน

เนื่องด้วยในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ๓) ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้น การขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ

เพื่อให้การควบคุม กำกับดูแล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๕๕๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี ดำเนินการประชาสัมพันธ์  ดังนี้

สำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือพบเห็นการกระทำในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดอันตราย สามารถแจ้งเหตุ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ได้ที่ สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี โทร. ๐๓๒-๖๒๒๐๔๓ หรือ ๑๙๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง