วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นตำรวจมืออาชีพ   เพื่อความผาสุกของประชาชน

 

พันธกิจ (Mission)

1.ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ

2.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

3.ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา

4.อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม

5.ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

6.ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม