ลักษณะภูมิศาสตร์ของอำเภอปราณบุรี

. พื้นที่    622 .44  ตารางกิโลเมตร

2.  ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 255 กิโลเมตร

3. จำนวนประชากร 67,300 คน รวมประชากรแฝง 8700 คน รวมเป็น  

    76000 คน

4.  ภูมิประเทศ ด้านทิศตะวันตกสภาพเป็นป่าเขา พื้นที่สูงแล้ว ลาดต่ำลงทางทิศตะวันออก จนมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม

5. การคมนาคม  2 ช่องทาง คือ

        - ทางบก (รถยนต์  สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ)  

        -  ทางน้ำ  (ท่าเทียบเรือขนาดเล็ก)

 

สภาพสังคม เศรษฐกิจ

มีการดำรงชีวิตแบบ ชาวเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ เป็นศูนย์รวมความเจริญและการดำรงชีวิตแบบชาวชนบทซึ่งมีชีวิตที่เรียบง่าย มีวัฒนธรรมแบบไทย