1. ท่าเสด็จ  ภายในค่ายธนะรัชต์ 

2. เขื่อนปราณบุรี 

3. ถนนคนเดินตลาดเก่าปราณบุรี