ส.ต.ต.ชยรพ อิสทัสกุลธุรการคดีTel. 

1

พ.ต.ท.หญิง นิสรา  ภาวะโสภณ

สว.อก.สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 943 - 1223

2

ร.ต.อ.หญิง จันทิมา  กองแก้ว

รอง สว.อก.สภ.ปราณบุรี

Tel. 080 - 264 - 2286

3

ร.ต.อ.พันธ์ศั3กดิ์  เศรษฐปฏิเวช

ธุรการกำลังพล

Tel. 095 - 740 - 5905

4

ร.ต.ท.สุเทพ   เข้มแข็ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

Tel. 083 - 955 - 5502

5

ส.ต.ต.ชยรพ อิสทัสกุล

ธุรการคดี

Tel. 063 - 516- 4199

6  

 

ร.ต.ต.เกียรติศักดิ์ ศรีสุข

ช่วยราชการ ภ.จว.ประจวบฯ

Tel. 089 - 254 - 9833

 

 

7

ด.ต.ไพศาล   พุ่มซ้อน

ช่วยราชการ ภ.จว.ประจวบฯ

Tel. 081 - 944 - 4163

 

 

1

พ.ต.ท.ภพธร  สีทะหา

รอง ผกก.สส.ฯ
ปฏิบัติราชการ สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 234 - 5789

2

พ.ต.ต.พิเชษฐ์  ชัยมาลา

สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 088 - 635 - 9119

3

ร.ต.อ.ทิณกร ภรณ์พงศภัค

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 087 - 163 - 0137

4

ร.ต.อ.ประชา  จีระดำรงธัญญา

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 178 - 6781

5

 

ด.ต.วีระ  ทองโปร่ง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 080 - 773 - 9345

6

ด.ต.อัมรินทร์ ยังสว่าง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี 

Tel. 083 - 710 - 5080

7

ด.ต.สุชาติ  เหมือนสุวรรณ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 061 - 519 - 7155

8

   

ด.ต.ดำริ  ทองแผ่น

(ช่วยราชการ)

Tel. 087 - 156 - 6865

9    

จ.ส.ต.ภาณุมาศ  สาลี

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 061 - 519 - 7155

 10

 

ส.ต.อ.อานนท์ ฤทธิ์อ่อน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 615 - 2015

 11    

ส.ต.อ.บดีพนธ์  กลิ่นวิราวัตน์

(ช่วยราชการ)

Tel. 093 - 667 - 7233

 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ปราณบุรี 

1

 

 

รอง สว.จร.สภ.ปราณบุรี

Tel. 

2

ร.ต.ท.คำนวณ   เอี่ยมสะอาด

รอง สว.(จร.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 858 - 9503

3

ร.ต.ต.ถนอม จันทรักษา

รอง สว.(จร.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 763 - 2256

4

 

ด.ต.สมหมาย ชมแค

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 518 - 2647

5

ด.ต.อาทิตย์  ขวัญทอง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 083 - 990 - 0579

6

ด.ต.สุนทร   แสงอินทร์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 904 - 7787

7

ด.ต.ทนงค์กิจ   ทรัพย์ประเสริฐ

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปราณบุรี

081 - 736 - 6638

8

ด.ต.พีรศิษฐ์   มีศักดิ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี
(ธุรการจราจร)

Tel. 099 - 481 - 9559

11

ด.ต.เสวก  วิเวกวรรณ

(ช่วยราชการ)

Tel. 086 - 460 - 5681

 

ร.ต.ท.เอกพจน์  ทิมทองรอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรีTel. 089 - 615 - 6132

1

พ.ต.ท.สนั่น ศิริมงคล

รอง ผกก.(สอบสวน)

Tel. 089 1248384

2

 

พ.ต.ต.รมย์  อนุเคราะห์

(ช่วยราชการ)

Tel. 081 - 005 - 4408

3

 

พ.ต.ต.อนุสร  และมุสอ

สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 005 - 4408

4

 

ร.ต.อ.กรชวัล  จันทร์ศิริ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 190 - 6030

5

 

 

 

 ร.ต.อ.อิทธิพล  คำหอม

(ช่วยราชการ)

Tel. 081 - 995 - 0916

6

 

 ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ อาจอ่ำ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 995 - 0916

7

ร.ต.อ.เอกพจน์  ทิมทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 615 - 6132 

8

 

 

ร.ต.อ.หญิงสุนิตย์ นิธิไพบูลย์

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 872 - 2848

9

ร.ต.ต.สมชาย  เย็นใส

ผู้ช่วยร้อยเวร  30

Tel. 089 - 836 - 3435

10

 

ร.ต.ต.พิมล จุลเจิม 

เสมียนประจำวัน

11

ร.ต.ต.วิเชษฐ์  ขุนสุข

ธุรการคดี

Tel. 089 - 193 - 5914

12

ด.ต.เกียรติศักดิ์ หนูวงษ์

เสมียนประจำวัน

Tel. 086 - 355 - 5154

12

ด.ต.ศรชัย  แสนสวัสดิ์

เสมียนประจำวัน

Tel. 086 - 804 - 2660

13

 

ด.ต.กนก  จันทกรี

เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ 

Tel 086 - 406 - 4077

 

 14

 

ส.ต.ท.ธีรวัจน์  เชิดฉิ่ง

เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ /ธุรการคดี

Tel. 081 - 070 - 1324

15

ส.ต.ต.ชยรพ อินทัสสกุล

ธุรการคดี

Tel. 063 - 516 - 4199