1

 

พ.ต.ท.หญิง นิสรา  ภาวะโสภณ

สว.อก.สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 943 - 1223

2

 

ร.ต.อ.หญิง จันทิมา  กองแก้ว

รอง สว.อก.สภ.ปราณบุรี

Tel. 080 - 264 - 2286

3

 

ร.ต.อ.พันธ์ศักดิ์  เศรษฐปฏิเวช

ธุรการกำลังพล

Tel. 095 - 740 - 5905

4

 

ร.ต.ท.พิภพ    ศิริสมบัติ

ธุรการสารบรรณ ทั่วไป

Tel. 092 - 249 -8957

5

 

ร.ต.ต.สุเทพ   เข้มแข็ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

Tel. 083 - 955 - 5502

6

 

ร.ต.ต.เกียรติศักดิ์  ศรีสุข

ธุรการป้องกันปราบปราม

Tel. 089 - 254 - 9833

7

 

ด.ต.ไพศาล   พุ่มซ้อน

เจ้าหน้าที่การเงิน

Tel. 081 - 944 - 4163

8

 

ส.ต.ต.สมชาย  วิจิตรีโรจน์

ธุรการป้องกันปราบปราม

Tel. 083 - 759 - 6779

 

 

1

 

พ.ต.ท.วันชาติ  ม่วงศรี

รอง ผกก.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 444 - 9144

2

 

พ.ต.ท.รัฐนนท์  สมวงศ์

สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 808 - 2659

4

 

ร.ต.อ.ทิณกร ภรณ์พงศภัค

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 087 - 163 - 0137

6

 

ร.ต.ท.ประชา  จีระดำรงธัญญา

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 178 - 6781

7

 

ร.ต.อ.หญิงลัดดาวัลย์  ข้อออ

รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ สภ.ปราณบุรี

Tel. 098 - 261 - 7272

8

 

ด.ต.วิชาญ   กลิ่นกลุ่น

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 080 - 594 - 6989

9

ด.ต.พิชญุตม์ ปิ่นทอง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 995 - 8466

10

 

ด.ต.อัมรินทร์ ยังสว่าง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี 

Tel 

11

 

ด.ต.แสงอรุณชัย อรุณยงค์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 973 - 9986

12

ส.ต.ต.อานนท์ ฤทธิ์อ่อน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 615 - 2015

 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ปราณบุรี 

1

 

ร.ต.อ.ทศพร   ผจญจิตต์

Tel. 087 - 270 - 5303

2

 

ร.ต.อ.ธีรพล  ผ่องสะอาด

Tel. 063 - 268 - 5988

3

 

ร.ต.ท.สุรศักดิ์  เขียวสง่า

Tel. 081 - 941 - 1060

4

 

ร.ต.ท.คำนวณ   เอี่ยมสะอาด

Tel. 081 - 858 - 9503

5

 

ร.ต.ต.ถนอม จันทรักษา

Tel. 081 - 763 - 2256

6

 

ด.ต.สมหมาย ชมแค

Tel. 089 - 518 - 2647

7

 

ด.ต.อาทิตย์  ขวัญทอง

Tel. 083 - 990 - 0579

8

 

ด.ต.สุนทร   แสงอินทร์

Tel. 086 - 904 - 7787

9

 

ด.ต.ทนงค์กิจ   ทรัพย์ประเสริฐ

081 - 736 - 6638

10

 

ด.ต.พีรศิษฐ์   มีศักดิ์

Tel. 099 - 481 - 9559

11

 

ด.ต.เสวก  วิเวกวรรณ

Tel. 086 - 460 - 5681

12

 

ส.ต.ต.สมภพ  โคมสุวรรณ

Tel. 088 - 659 - 3736

13

 

ด.ต.หญิง นิโลบล   เชียงทอง

Tel. 081 - 986 - 8473

 

 

1

 

พ.ต.ท.สมบูรณ์  ตันติวรพิพัฒน์

รอง ผกก.(สอบสวน)

Tel. 081 - 198 - 5739

2

 

ร.ต.อ.ชยุต ขุนฤทธิ์วรชัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 085 - 171 - 6655

3

ร.ต.อ.กรชวัล  จันทร์ศิริ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 190 - 6030

4

 

ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ อาจอ่ำ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 995 - 0916

5

ร.ต.ท.เอกพจน์  ทิมทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 615 - 6132

6

 

ร.ต.อ.หญิงสุนิตย์ นิธิไพบูลย์

รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 872 - 2848

7

 

ร.ต.ท.อุดมศิลป์   สารเสน

ผู้ช่วยร้อยเวร 30

Tel. 081 - 458 1552

8

 

ร.ต.ท.ดิเรก  ช่วยพัฒน์

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 745 - 4252

9

 

ร.ต.ต.สมชาย  เย็นใส

ผู้ช่วยร้อยเวร  30

Tel. 089 - 836 - 3435

10

 

ด.ต.วิเชษฐ์  ขุนสุข

ธุรการคดี

Tel. 089 - 193 - 5914

11

ด.ต.เกียรติศักดิ์ หนูวงษ์

เสมียนประจำวัน

Tel. 086 - 355 - 5154

12

 

ด.ต.ศรชัย  แสนสวัสดิ์

เสมียนประจำวัน

Tel. 086 - 804 - 2660

13

ด.ต.ณัฏฐ์พัฒน์  ปัญญาชนะกุล

เจ้าหน้าที่เดินรายงาน

Tel. 081 - 880 - 5806

14

 

ด.ต.สราวุฒ   บุญอยู่

เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ /ธุรการคดี

Tel. 091 - 807 - 0048

 

ด.ต.กนก  จันทกรี

เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ 

Tel 0864064077

   

ส.ต.ต.ชยรพ อินทัสสกุล

ธุรการคดี

080 2591486