ภารกิจหน้าทีป่ระจำวัน ในการปฏิบัติหน้าที่เริ่มจากเข้าแถวประชุมในเวลา 06.50 น. วิเคราะห์อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ตรวจความพร้อม ชี้แจงข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติ ก่อนปล่อยออกปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ประจำจุดสี่แยกปราณบุรีเพื่อระบายรถในช่วงเวลาเริ่งด่วน การบังคับใช้กฎหมายตามแผงที่กำหนด ตรวจร้านทองในเขตรับผิดชอบ  การอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามร้องขอ  (28 มิถุนายน 2560)