ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ออกชุมชนสอบถามข้อมูล แจกเอกสารและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านเมืองเก่า อ.ปราณบุรี