ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ออกชุมชนสอบถามข้อมูล แจกเอกสารและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านเมืองเก่า อ.ปราณบุรี 

--::: ติดตามข่าวสารบน Fan Page :::--