เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกสอบถามข้อมูล แจกเอกสารแผ่นพับและอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนบ้านเกาะคู่ 

--::: ติดตามข่าวสารบน Fan Page :::--