เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร แจกเอกสารแผ่นพับ และบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนบ้านวังยาว