พิมพ์
หมวด: กิจกรรมงานอำนวยการ
ฮิต: 171

ข้าราชการตำรวจที่มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) ห้วง ตุลาคม -ธันวาคม 2560 คือ ด.ต.กนก จันทกรี เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ