พิมพ์
หมวด: กต.ตร.สภ.ปราณบุรี
ฮิต: 708

สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี
ขอประชาสัมพันธ์ กต.ตร.สภ.ปราณบุรี ภาคประชาชน ตามโครงสร้างความรับผิดชอบในกิจการงานตำรวจ 6 ด้าน
ตามแนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการของกต.ตร.สถานีตำรวจ

ประชาชนชาวอำเภอปราณบุรี สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร เสนอปัญหาความเดือดร้อน เสนอความต้องการ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ร้องเรียน

เราจะช่วยกันตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.ปราณบุรี ไปด้วยกัน