โครงการ  อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือกิจการตำรวจ ร่วมกับ กต.ตร.สภ.ปราณบุรี 

 

   สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยพิจารณาบุคคลที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ามามีส่วนร่วม โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัคร ตำรวจชุมชน  เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ รู้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ สามารถนำความรู้ความสามารถ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละคนให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของตำรวจในพื้นที่ รวมทั้งสามารถสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

 

     ฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครตำรวจชุมชน ประจำสถานีตำรวจภูธรปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การจราจร และการบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจจุดบริการประชาชนได้  โดย กต.ตร. สภ.ปราณบุรี สนับสนุนการตัดชุดสำหรับ อส.ตร. จำนวน 50  ชุด