สภ.ปราณบุรี 13 - 15 กรกฎาคม 2560 ปราณ 4 พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปราณบุรีที่ปฏิบัติหน้าที่ชุด คฝ. ร่วมฝึกทบทวนการปฏิบัติ ณ ค่ายนเรศวร

โครงการ  อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือกิจการตำรวจ ร่วมกับ กต.ตร.สภ.ปราณบุรี 

 

   สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยพิจารณาบุคคลที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ามามีส่วนร่วม โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัคร ตำรวจชุมชน  เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ รู้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ สามารถนำความรู้ความสามารถ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละคนให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของตำรวจในพื้นที่ รวมทั้งสามารถสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

 

     ฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครตำรวจชุมชน ประจำสถานีตำรวจภูธรปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การจราจร และการบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจจุดบริการประชาชนได้  โดย กต.ตร. สภ.ปราณบุรี สนับสนุนการตัดชุดสำหรับ อส.ตร. จำนวน 50  ชุด  

 

สภ.ปราณบุรี 4 กรกฎาคม 2560 พ.ต.ท.เสกสิทธิ์ จันทร รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี , พ.ต.ท.ชยวัศ วชิรเดชากร สวป.สภ.ปราณบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีเปิดและร่วมซ้อมแผนตามโครงการซ้อมแผนป้องกันภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย

โครงการถนนสีขาว 

หน่วยงานภาครัฐกำหนดพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100  กำหนดมาตรการการดำเนินการตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนนของประชาชน รวมถึงการกำชับให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าที่ในสังกัดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย

 

สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี  มีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้  และถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  และมีความต่อเนื่อง  เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  ทำให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรจึงจัดโครงการถนนสีขาว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถ  ใช้ถนน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญ  และความจำเป็นในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร เรื่อง  การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและมาตรการ 10 รสขม

สถานที่ดำเนินการ

ถนนรัฐบำรุงตัดใหม่ (จากสี่แยกปราณบุรี ถึง โรงเรียนวันทามารีอา

ถนนพลายงาม  จาก สี่แยกปราณบุรี  ถึง  ร้านอาป๋า 

ถนนสาธารณะ จากที่ทำการอำเภอปราณบุรี ถึงสี่แยกไฟแดง หน้า สภ.ปราณบุรี 

การดำเนินการประชาสัมพันธ์ 

สภ.ปราณบุรี 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.40 น. นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี ว่าที่ พ.ต.อ.ภาคภูมิ
โห้ใย ผกก.สภ.ปราณบุรี พ.ต.อ.เทเวศน์ ปลื่มสุทธิ ผกก.สภ.ปากน้ำปราณพ.ต.ท.ชยวัศ วชิรเดชากร สวป.สภ.ปราณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดัยมีวินัยจราจร สวมหมวกทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ตามโครงการถนนสีขาว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี

สภ.ปราณบุรี 4 กรกฎาคม 2560 พ.ต.ท.ชยวัศ วชิรเดชากร สวป.สภ.ปราณบุรี 
ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการถนนสีขาวแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านในการปฏิบัติตามโครงการนี้ ต่อไป #จราจรปราณบุรี

 

สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี  ได้จัดทำโครงการถนนสีขาวพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรปราณบุรี และกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร    จำนวน 2 จุด คือ

1.       สี่แยกปราณบุรี   (ถนนรัฐบำรุง  - โรงเรียนวันทามารีอา)

2.     สี่แยกปราณบุรี  (ถนนพลายงาม  - ร้านอาป๋า)

โดยมีกำหนดการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในเขตพื้นที่ควบคุมการขับขี่ต้องสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยเน้นการจับกุมผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และมาตรการ รสขม รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

 

โดย สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยการจัดทำโครงการถนนสีขาว นี้ ด้วยความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดุจครอบครัวเดียวกัน

 

--::: ติดตามข่าวสารบน Fan Page :::--